Skip to main content

Regulamin Warsztaty

Regulamin warsztatów.
1.Organizatorem warsztatów jest firma :Olga Yaroshenko YaroshDance z siedzibą w Warszawie 01-990 przy ul.Encyklopedyczna 16/67 NIP: 5252409429.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja tego regulaminu oraz uregulowanie płatności.
3.Opłata wpisowa 50 zł płatna przy zapisie przez system ActiveNow  w panelu klienta lub na numer konta
40 1140 2004 0000 3002 7913 3051 Olga Yaroshenko YaroshDance
W tytule wpisując: imię nazwisko uczestnika oraz datę warsztatu. Pozostała kwota do zapłaty w dniu wydarzenia  lub  przelewem 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
4. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
5. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą elektroniczną.
6.Każdy Uczestnik lub Przedstawiciel Ustawowy osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w zajęciach, którymi pozostają w szczególności:
- Wszelkie choroby układu krążenia,
- Wszelkie choroby układu oddechowego
- Niedawno przebyte operacje, a także kontuzję.
7.Przystępując do treningu Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.
8.Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora.W każdym przypadku, gdy instruktor uzna, iż Uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach w szczególności z powodu złego stanu zdrowia, niewłaściwego zachowania, lub z każdego innego powodu – decyzja instruktora
jest nieodwołalna i ostateczna, a Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.
9.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla Uczestników.

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) (dalej jako „Uczestnicy / Opiekunowie”) podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest firma :Olga Yaroshenko YaroshDance z siedzibą w Warszawie: ul. Encyklopedyczna 16/67 01-990 Warszawa NIP 5252409429 Regon 147050426.
Uczestnik / Opiekun prawny może się skontaktować z Administratorem drogą e-mailową na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod następujący numer telefonu: 794109346, bądź listownie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora o przeprowadzenie zajęć baletu lub innych zajęć, w tym w celu prowadzenia zapisów, przypisywania do grupy, weryfikacji dokonanych płatności, bieżących kontaktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawiania faktur tytułem wniesionych opłat za zajęcia na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy też w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na marketingu bezpośrednim (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile została udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
W przypadku utrwalenia oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć, jego dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu zamieszczenia relacji, czy też materiałów promocyjnych Administratora na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi. Podanie innych danych osobowych Uczestnika / Opiekuna jest dobrowolne.
Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika / Opiekuna przez Administratora na podstawie ich zgody, może ona być cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Takie cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika / Opiekuna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe Uczestnika / Opiekuna będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi ich dane osobowe zostały udostępnione (okres uczęszczania na zajęcia baletu), okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika / Opiekuna sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika / Opiekuna dobrowolnej zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych odbywa się na podstawie ich zgody.
Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza następującymi podmiotami: przetwarzającymi dane osobowe Uczestników w procesie rejestracji i ich obsługi, czy też podmioty zapewniające obsługę prawną, podatkową, rachunkową, księgową na rzecz Administratora, podmioty zapewniające usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz hostingodawcy.
Uczestnikowi / Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia ich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
Ponadto Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora (w związku z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego).
Dodatkowo Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Administratora przetwarzaniem ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa).