Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

BALET/TANIEC - SEZON 2022/2023


I) POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Organizatorem/usługodawcą zajęć baletu jest firma: Olga Yaroshenko YaroshDance z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Encyklopedyczna 16/67 01-990 Warszawa, NIP 5252409429 Regon 147050426  zwana dalej „Organizatorem”.
 2. W niniejszym Regulaminie Uczestnik/usługobiorca to każda osoba biorąca udział w zajęciach.
 3. Koordynatorem zajęć jest Olga Yaroshenko do dyspozycji Uczestników kursu w kwestiach organizacyjnych i informacyjnych w w poniedziałki ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 17:00, pod numerem telefonu: 794 109 346, a także e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Termin „Okres Rozliczeniowy” w niniejszym Regulaminie należy rozumieć jako przedział czasu, obejmujący jeden miesiąc kalendarzowy.
 5. Celem zajęć jest edukacja taneczna.
 6. Na zajęciach dążymy do tego, by ich Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowanie do tańca i muzyki klasycznej, a w szczególności zamiłowanie do baletu.
 7. Organizator zapewnia, że Instruktorzy prowadzące zajęcia posiadają odpowiednie do tego kwalifikacje.
 8. Uczestnicy powinni być zdolni do podejmowania aktywności fizycznej, nie mieć żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, odbywania treningów, co każdy Uczestnik indywidualnie powinien skonsultować z lekarzem przed rozpoczęciem uczęszczania na zajęcia baletu.
 9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla Uczestników.
 10. Każdy uczestnik zajęć tanecznych organizowanych przez firmę  Olga Yaroshenko YaroshDance staję się członkiem zespołu tanecznego YaroshDance.
 11. Udział w występach, pokazach artystycznych oraz spektaklach jest całkowicie dobrowolny.

II) WARUNKI UCZESTNICTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich regulaminów, instrukcji, wytycznych personelu obiektu w którym odbywają się zajęcia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony Uczestnika będące jego nieprzestrzeganiem powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych. Organizator zastrzega sobie prawo wyproszenia z zajęć baletu Uczestnika, który pomimo upomnienia ze strony instruktorów Organizatora lub personelu danego obiektu nie przestrzega powyższych regulaminów, instrukcji, wytycznych.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie sali tanecznej zobowiązane są do stosowania poleceń pedagoga -Instruktora oraz personelu obiektu na którym odbywają się zajęcia.
 3. Wchodzenie na salę podczas nieobecności Instruktora jest zabronione.
 4. Uczestnikowi zajęć nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych Uczestników zajęć.
 5. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia, odpowiedzialność za niepełnoletnich Uczestników zajęć ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. W trakcie trwania zajęć niepełnoletni Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 8. Organizator zastrzega, że prowadzi zajęcia baletu w różnej formie, z różnym programem szkoleniowym lub treningowym, o różnej intensywności, dedykowane dla różnych poziomów umiejętności , a tym samym ma prawo odmowy przypisania danego Uczestnika do wskazanej przez niego grupy, w przypadku gdy wiek, predyspozycje psychofizyczne, jak też poziom umiejętności takiego Uczestnika w ocenie Organizatora nie kwalifikuje go do określonej grupy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktora, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.) Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia w wysokości stanowiącej równowartość odwołanych zajęć, natomiast Organizator zobowiązuje się wskazać nowy termin odrobienia zajęć.
 11. W przypadku niespełnienia wymogów niniejszego Regulaminu Organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia.
 12. Uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny wyraża  zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  wizerunku utrwalonego przez Organizatora w formie zdjęć lub zapisu wideo wykonanego podczas zajęć baletu oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie  wizerunku na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora.

III) INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie do grupy. Wpłata musi być uiszczona jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Wpłaty za zajęcia baletu przyjmowane są z góry za cały Okres Rozliczeniowy(jeden miesiąc).
 3. Uczestnicy zajęć zapisani do grup w bieżącym miesiącu automatycznie kwalifikują się do tej samej grupy w kolejnym miesiącu .  W przypadku braku wpłaty miejsce jest dostępne dla wszystkich chętnych z listy rezerwowej.
 4. W sytuacji niepokrycia kosztów zajęć, Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia.
 5. Uczestnik zajęć niema możliwości zgłoszenia nieobecności, jej odrobienia lub uzyskania zwrotu  kosztów za zajęcia na których był nieobecny.
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć w  dowolnym terminie okresu rozliczeniowego, za który została naliczona  oraz uiszczona opłata, niema możliwości zwrotu poniesionej opłaty. Uczestnik zostaje wypisany z grupy z końcem miesiąca w którym zgłosił rezygnację z zajęć.
 7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przyjęcia do grup rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rezerwacja miejsca w danej grupie następuję po zatwierdzeniu koordynatora.
 8. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu dostępnego na stronie https://yaroshdance.pl/regulamin
 9. Wszelkie płatności należy uiścić przez panel klienta  na stronie lub w aplikacji  activenow oraz powiązanym z ni systemem płatności Tpay
 10. W przypadku zmian w regulaminie ; numeru telefonu do kontaktu z Koordynatorem - Organizator zobowiązuje się o tym niezwłocznie powiadomić Uczestnika/Prawnych Opiekunów Uczestnika za pośrednictwem maila.

IV) REKLAMACJE

 1.  Uczestnik będący Konsumentem może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi
  świadczone nie są realizowane przez organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu . Organizator ponosi odpowiedzialność względem Uczestnika zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. dane tożsamości reklamującego,
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  c. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać drogą e-mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 5. Organizator  udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej  w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

V) POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa
  polskiego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument lub
  Przedsiębiorca o cechach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu
  na siedzibę organizatora.

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) (dalej jako „Uczestnicy / Opiekunowie”) podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest firma :Olga Yaroshenko YaroshDance z siedzibą w Warszawie: ul. Encyklopedyczna 16/67 01-990 Warszawa NIP 5252409429 Regon 147050426.
 2. Uczestnik / Opiekun prawny może się skontaktować z Administratorem drogą e-mailową na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod następujący numer telefonu: 794109346, bądź listownie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora o przeprowadzenie zajęć baletu, w tym w celu prowadzenia zapisów, przypisywania do grupy, weryfikacji dokonanych płatności, bieżących kontaktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wystawiania faktur tytułem wniesionych opłat za zajęcia baletu na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy też w celu przesyłania informacji handlowych o ofertach Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na marketingu bezpośrednim (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), o ile została udzielona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  W przypadku utrwalenia oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć baletu, jego dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane wyłącznie w celu zamieszczenia relacji, czy też materiałów promocyjnych Administratora na stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz profilach social media Organizatora na podstawie dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia współpracy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi. Podanie innych danych osobowych Uczestnika / Opiekuna jest dobrowolne.
 5. Ilekroć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika / Opiekuna przez Administratora na podstawie ich zgody, może ona być cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Takie cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika / Opiekuna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe Uczestnika / Opiekuna będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora działań, w związku z którymi ich dane osobowe zostały udostępnione (okres uczęszczania na zajęcia baletu), okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych do czasu zgłoszenia przez Uczestnika / Opiekuna sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach lub do czasu cofnięcia przez Uczestnika / Opiekuna dobrowolnej zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych odbywa się na podstawie ich zgody.
 7. Dane osobowe Uczestnika / Opiekunów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza następującymi podmiotami: przetwarzającymi dane osobowe Uczestników w procesie rejestracji i ich obsługi), czy też podmioty zapewniające obsługę prawną, podatkową, rachunkową, księgową na rzecz Administratora, podmioty zapewniające usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz hostingodawcy.
 8. Uczestnikowi / Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia ich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 9. Ponadto Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora (w związku z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego).
 10. Dodatkowo Uczestnikowi / Opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Administratora przetwarzaniem ich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa).